Praktyczne rady organizatorom grupowych wyjazdów na Słowację

Karta meldunkowa - formularz

Karta meldunkowa - jak wypełnić

Data przyjazdu - data odjazdu

  1. Nazwisko

  2. Imie

  3. Data i kraj urodzenia

  4. Obywatelstwo

  5. Adres zamieszkania

  6. Cel pobytu  -  napisać "turystyka"

  7. Numer dowodu, lub paszportu, w zależności, który dokument mamy u siebie

  8. Nie pisać, Polaków nie dotyczy

  9. Nie pisać, wypełni hotel /pieczątką/

10. Nie pisać, dotyczy tylko dzieci przyjeżdżających z rodicami

Lista osób

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/